Skip to content Skip to footer

Genel Antrepo ve Özel Antrepolar

Antrepo Tanımı Nedir?

Antrepo, kelime olarak Fransızcadan dilimize geçmiştir ve kelime anlamı olarak gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye anlamlarına gelmektedir. Antrepo gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın izin verilmesi durumunda ihraç eşyanın da konulması amacıyla kurulan ve kurulusunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlere denir.

Gümrük antrepolar Genel Antrepo ve Özel Antrepo olmak üzere ikiye ayrılır.

Uygulamadaki Özellikleri İtibariyle

– Genel Antrepoların (A)(B) ve (F) Tipleridir.

– Özel Antrepolar ise (C)(D) ve (E) Tipleridir.

A Tipi Antrepo Özellikleri

İşleticisinin stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada herhangi bir noksanlık olması halinde, gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu antrepodur.

– İşletici Gümrük Antreposu İşletme İzni Verilen Kişi

B Tipi Antrepo Özellikleri

Antrepoya konulan eşyadan kullanıcının sorumlu olduğu ve antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği antrepo tipidir. Antrepo işleticisi sadece antrepoyu kiralamaktadır. Stok kayıtları tutulmadığından beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne esas teşkil eder.

– Kullanıcı Eşyanın Antrepo Rejimi Beyanında Bulunan Kişi

C Tipi Antrepo Özellikleri

İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya alınan eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu özel antrepo tipidir.

D Tipi Antrepo Özellikleri

Gümrük Antrepo Rejimine tabi tutulmuş eşyanın, gümrüğe sunulmaksızın ve beyannamesi verilmeden önce serbest dolaşıma girmek üzere teslim edilebildiği bir özel antrepo tipidir.

Buraya konulan eşya, basitleştirilmiş usul ile serbest dolaşıma sokulabilir.

E Tipi Antrepo Özellikleri

İşeticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve hak sahibinin depolama yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmasa da eşyaya antrepo rejimi hükümlerinin uygulandığı antrepo tipidir.

F Tipi Antrepo Özellikleri

Gümrük idarelerince işletilen antrepo tipidir.

– Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de özel antrepo sayılmaktadır.

– Posta idaresinin sorumluluğu ve gümrüğün denetlemesi altında yabancı menşeli kolilerin korunması için ayrılmış kapalı yerler de genel antrepo sayılır.

Eşya Türüne Göre Antrepo Sayısı

Özellikli Eşya Türü

Antrepo Sayısı

Gıda

293

Akaryakıt

58

Yanıcı, parlayıcı

92

Tekstil

207

Soğuk Hava

84

Kimyevi

234

 

Kaynak: Antrepo – GDY Takip Programı

2022 yılı Aralık ayı sonu itibarıyladır.

Antrepo Açma İzni Hakkında

Gümrük idareleri tarafından antrepo işletilmediği veya mevcut işletmelerin yeterli olmadığı hallerde antrepolar, Gümrük Müsteşarlığının izni ile açılabilir. Bu izin Türkiye’de yerleşik kişilere, antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğunun anlaşılması halinde verilir.

Türlerine Göre Antrepo Sayıları

Antrepo Tipi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

Genel Antrepo

A TİPİ

601

603

578

606

601

598

613

B TİPİ

2

1

1

2

1

1

1

F TİPİ

2

2

2

1

1

 

 

Genel Antrepo Toplamı

605

606

581

609

603

599

614

Özel Antrepo

C TİPİ

429

375

367

364

348

332

349

C TİPİ(GSM)**

175

175

250

287

280

272

289

D TİPİ

0

0

0

0

0

 

 

E TİPİ

4

3

3

3

1

1

1

Özel Antrepo Toplamı

608

553

620

654

629

605

639

Genel Toplam

1.213

1.159

1.201

1.263

1.232

1.204

1253***

 

Kaynak: Antrepo – GDY Takip Programı

* 2022 yılı Aralık ayı sonu itibarıyladır.

** Gümrüksüz Satış Mağazaları

*** Genel Toplama dahil 44 adet A tipi, 6 adet C tipi, 1 adet GSM çıkış izinli statüde ya da kapanma sürecindedir.

Teminat ve Taahhütname

Gümrük idareleri, gümrük antreposu işleticileri ve kullanıcılarından, tahakkuk edebilecek gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat ister.

Ancak, fuar ve sergiler ve sergilere konulan, ithalin vergilerden muaf olan, veya ihraç edilmek üzere antrepolara konan eşya için teminat aranmaz.

Ayraca, antrepo işleticileri ile duruma göre kullanıcılardan, yükümlülüklerini yerine getireceklerine dair bir taahhütname alınır.

Antrepo İşleticileri ve Kullanıcılarının Gümrüğe Karşı Sorumluluğu

Antrepo işleticileri ve kullanıcıları, eşyanın antrepoda bulunduğu süre içerisinde, gümrük gözetimi altında bulunmasını ve, iyi bir şekilde muhafazasını sağlamak ve izinde belirtilen şartlara uymak zorundadırlar.

Antrepo işleticileri ve/veya kullanıcıları eşya ile ilgili olarak, gümrük idaresine karşı mali bakımdan sorumludur. bu sorumluluk, eşyanın belgelere göre eksiklik veya değişiklik ortaya çıkması halinde, bunlara ait gümrük vergilerinin ve cezalarının tazminat olarak ödenmesinin içerir.

Ancak,

– Eşyanın tabiatından doğan kayıp ve fireler

– Gümrüğün gözetiminde antrepoda yapılan işleme faaliyeti sonucu ortaya çıkan noksanlıklar

– İşletici ve kullanıcıların kusur ve hatalarından meydana gelmediği gümrük idaresine ispat edilen telef, kayıp, çalınma vb. nedenlerle meydana gelen eksiklikler için, herhangi bir sorumluluk söz konusu olmaz ve bu eşya için gümrük vergileri aranmaz

Yukarıda belirtilen nedenler dışında kalan noksanlıklar kesinlikle kabul edilemez.

Bunların vergi ve cezaları toplamından oluşan tutar, işletici veya kullanıcıya tanzim ettirilir.

Antrepolardan Aranacak Şart ve Nitelikler

Genel ve Özel Antrepo olarak kullanılacak bina yapı ve eklentilerinde, Müsteşarlıkça bazı nitelik ve şartlar aranabilir.

Bunlardan Bir Kaçını Şöyle Sıralayabiliriz

– A, B, C, D, E ve F tipi antrepoların birden fazlasının aynı bina veya eklentilerinde bir arada bulunmamak

– Kaçakçılığa elverişli olmamak

– Modern yangın söndürme düzeneğinin bulunması

– Gümrük idaresince kabul edilen giriş ve çıkış kapılarından başka bütün kapı ve menfezlerin kapatılmış olması

– En az bir muayene yeri olmak

– Rezervli eşyanın konulabileceği çifte kilitli özel yerleri olmak

– Belirtilenlerin dışında, özellik arz eden eşyanın depolandığı antrepolarda, tahsis edildikleri eşya ve maddelerin özellikler ile uygun teknik tesisler ve araçlara da sahip olması gerekir.

Antreponun Devri

Antrepo işleticisinin hak ve yükümlülüklerinin başka bir kişiye devri mümkündür. Devir izni Gümrük Müsteşarlığınca verilir. Bu izni vermek için devretmek isteyenin taahhütlerini tamamen yerine getirmiş olması devir alanında buradaki eşya ile ilgili olarak, her türlü yükümlülük ve sorumluluğu yüklenmesi gerekir.

Eşyanın Gümrüğe Sunumu ve Beyanı

Gümrük Antrepo Rejimine tabi tutulacak eşya, konulacağı antreponun bağlı olduğu gümrük idaresine sunulur. İzin verilmesi halinde B tipi antrepoda eşyanın gümrüğe sunulmasına gerek yoktur.

Bu rejime tabi tutulacak eşya ile ilgili olarak genel hükümlere göre işlem yapılır.

Tarım politikası kapsamındaki ürünler hariç olmak üzere, Gümrük Antrepo Rejimine tabi tutulacak eşyaya ilişkin beyanlar, basitleştirilmiş usulde yapılabilir. Tarım politikası kapsamındaki ürünlerde ise bu husus Müsteşarlığın iznine tabidir.

Antrepodaki Eşyanın Devri

Gümrük Antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir.

Bunun için devreden ve devri alanın isteklerinin ilgili gümrük idaresine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

Bu durumda eşya ile ilgili yükümlülükler ve hukuki sorumluluklar devri alana geçer.

Ortak Depolama

Gümrük idarelerinden izin almak kaydıyla, serbest dolaşımda bulunan eşya ile bulunmayan eşya aynı antrepoda depolanabilir. Ancak, ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek ihraç eşyası ortak depolanmaz.

Bu depolama her bir eşyanın gümrük statüsünün belirlenmesini imkansız kılıyor ise, sadece aynı tarife pozisyonunda yer alan ve aynı teknik özelliklere sahip eşdeğer eşyanın birlikte depolanmasına izin verilir.

Gümrük idareleri antrepo rejimine tabi serbest dolaşımda bulunmayan eşya ile dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi ithal eşya veya işlem görmüş ürünlerin birlikte depolanmasına izin verebilir.

Antrepolar Arasında Eşya Nakli

Antrepolar arasında eşya nakli iki şekilde yapılabilir. Birinci şekilde, genel hükümler çerçevesinde, Beyannamenin 1, 4 ve 5 Nolu sütunları veya aynı bilgileri içeren bir form kullanılarak yapılabilir ikinci şekilde ise basitleştirilmiş usule ilişkin hükümler uygulanarak yapılabilir.

Basitleştirilmiş Usulün Uygulanabilmesi İçin

– Eşyanın çıkarılacağı ve konulacağı antrepoların bağlı olduğu gümrük idarelerinin kayıt yoluyla beyan usulünü kullanma yetkisinin olması

– Aynı kişinin her iki antrepodan sorumlu olması

– Her iki antreponun stok kayıtlarının bilgisayar ağı ile birbirine bağlı olması gerekir.

Antrepolarda Bulunan İhraç Ürünleri

Gümrük Antreposuna konulması halinde ihracata bağlı önlemlerden yararlanan ihraç eşyasının, Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilen veya ihracat sayılan bir işleme tabi tutulana kadar, gümrük denetimi devam eder.

Antrepoya konulan bu tür eşyanın ihraç edilmesi veya ihracat sayılan bir işlem veya kullanıma tabi tutulması zorunludur.

İhraç eşyası, Gümrük idaresinin izni ile elleçleme işlemine tabi tutulabilir.

Antrepoya alınması dahil, ihracat sayılan bir gümrük işlemine tabi tutulan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesini terkedilmiş sayılır ve bu tarih ihracat beyannamesine kaydedilir.

İşleme Faaliyetleri Yapılabilecek Antrepo Tipleri

Dahilde İşleme Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimleri kapsamındaki eşyanın, gümrük antrepo rejimine tabi tutulmadan antrepolarda işlenmesine izin verilebilir.

– İhracat ve serbest dolaşıma giriş rejimlerinde basitleştirilmiş usul uygulanacak ise (A) – (C) ve (D) tipi antrepolarda yapabilir.

– Basitleştirilmiş usul uygulanmayacak ise, tüm antrepolarda, izin alınması suretiyle yapılabilir.

Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya

Gümrük idaresinin izni ile ihracata bağlı önlemlerden yararlanmayan serbest dolaşımda bulunan eşya, ihraç amacı dışınca, antrepo rejimine tabi tutulmadan antrepolara konulabilir.

Söz konusu eşyanın, Dahilde İşleme Rejimi veya Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine tabi olarak, antrepolarda yapılacak işleme faaliyetlerinde kullanılacağının kanıtlanması, söz konusu antreponun işleme faaliyetine elverişli olması, ekonomik yönden ihtiyaç bulunması ve Gümrük gözetimini olumsuz etkilenmemesi gerekir.

Eşyanın Antrepoda Kalabileceği Süre

Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır.

Ancak, antrepoda bulunan eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yönünde beyanname tescil ettirilmesi halinde (1) ay içerisinde işlemlerin bitirilmesi gerekir.

Bu süre içinde, yanlışlıkla beyanname konusu gümrük rejimine tabi tutulduğu veya beyan edildiği rejime tabi tutulmasının özel nedenlerle artık mümkün olmadığı kanıtlayıcı belgeler ile ispat edilir ise, başka bir rejim beyanında bulunabilir. Bu durumda, söz konusu beyana ilişkin süre göz önüne alınır.

Müsteşarlık eşyanın antrepoda kalabileceği süre konusunda belirleme yapabilir.

Belirtilen süre içerisinde işlemleri belirtilmeyen eşya ile eğer belirli bir süre tanınmış ise bu sürede kaldırılmayan eşya tasfiye edilir.

Sergi Fuar veya Benzeri Yerlerde Teşhir Edilen Eşya ile İlgili Hükümler

Bu gibi yerlerde teşhir edilmek istenen ve serbest dolaşımda olmayan eşya, sahip veya taşıyıcı veya temsilcileri veya eşyanın ait olduğu ülkenin temsilcileri tarafından gümrük idaresine beyanname ile beyan edilir.

Beyan edilen eşya kontrol ve muayene edilerek ayniyatının tespite yarayan hususlar beyannamede gösterilir.

Muayene ve tespit antrepo veya sergi yerinde yapılır.

Serbest dolaşımda olan eşya ile olmayan eşyanın buralarda birlikte sergilenmek istenilmesi halinde bunların birbirleriyle karışmasını önleyecek tedbirler alınır.

Sergilenen eşyanın satılması halinde, ithali, Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi ile yapılır.

Buralarda perakende şekilde satılacak eşya, serbest dolaşıma sokulmadan satılmaz ve sergilenemez.

Teşhir olunan eşya, sergi ve fuar gibi yerlerin kapanmasından itibaren bir ay içerisinde başka bir antrepoya kaldırılır.

Bu süre içerisinde kaldırılmayan eşya her türlü masrafları sahiplerine ait olmak üzere derhal antrepoya alınır.

Kaçak Eşya Antreposu

Kaçak Eşya Gümrük idaresince işletilen (F) tipi genel antrepolara konulur.

Antrepoya alınan kaçak eşya ve maddeler kaçak eşya giriş defterine kayıt işlemi yapılır.

Antrepoya alınan eşya, tasfiye edilmek, ilgililerin mahkeme sonunda beraat etmesi veya suç unsuru bulunmaması dolayısıyla iade edilmek, diğer gümrüklere ve istek üzerine mahkemeye gönderilmek gibi nedenlerle antrepodan çıkarılır.

Bu şekilde antrepodan çıkarılan eşya Kaçak Eşya Çıkış Defterine kaydedilir.

Antrepolardaki Eşyanın Tasfiyesi

– Antrepolarda, süresi dolduğu halde kaldırılmayan, beyannamenin tescilinden itibaren 30 gün içinde işlemleri bitirilmeyen posta ile gelen ve alıcısı veya göndericisi tarafından kabul edilmeyen

– Yazılı tebligata rağmen, 60 gün içerisinde bulunduğu yerden transit eşyası, sayımlarda fazla çıkan ve fazlalığın nedeni izah edilemeyen, terk edilen

– Türkiye’ye girmesi yasak olan ve saklanması külfetli ve masraflı olan eşya tasfiye edilir.

Denetleme ve Soruşturma

Antrepolar, serbest mahal sergi ve fuarlarda, gümrükçe eşya konulmasına izin verilen yerlerde ve yolcu salonlarında, Gümrük Mevzuatı hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini denetlemek, kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililer hakkında kaçakçılık mevzuatına göre gerekli soruşturmaları yapmaya görevli Gümrük Amir ve Memurları, Gümrük Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları, Gümrük Kontrolörleri ve Stajyerleri yetkilidir.

Bu denetleme ve soruşturmalardan, ilgililer gerekli bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar.

Denetleme sonuçları düzenlenecek bir rapor ile Müsteşarlığa bildirir ve Müsteşarlık bu rapora göre yetkilerini kullanarak gereğini yapar ve gerekli tedbirleri alır.

Antrepo İşleticilerinin Yükümlülükleri Uyulması Zorunlu Hususlar

İşleticiler, Gümrük Kanunu hükümlerine göre gümrük gözetim ve denetim işlemlerinin yapılmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak ve her türlü fiziki yapıların sağlanması konusunda Gümrük Müsteşarlığının isteklerini yerine getirmek zorundadır.

Ayrıca, Müsteşarlıkça gerekli görülecek ek donanımları ve değişikleri yapmak ve ileri teknolojinin gerektirdiği araçları sağlamak zorundadır.

Antrepo Rejimi İle Alakalı Kanunlar

4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğinin

  • Gümrük Kanunu 93. Madde ila 107. Maddeleri dir.
  • Gümrük Yönetmeliğinin 328 ila 348. Maddeleri ve 518 ila 552. Maddeleri dir.

Blog Yazılarımı İçin Tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.