Skip to content Skip to footer
ULUSAL LOJİSTİK ANTREPO HİZMETLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ  
 1. Kişisel Veri Sorumlusu Kimliği
  İşbu Müşteri Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi, 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca, Ulusal Lojistik Antrepo Hizmetleri Dış Ticaret Limited Şirketi (“Ulusal Lojistik” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.   Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Ulusal Lojistik tarafından aşağıda belirtilen kapsam ve şartlar dâhilinde toplanarak saklanabilecek, işlenebilecek ve 3. kişilere aktarımı yapılabilecektir. Bununla birlikte Kanun uyarınca mevcut haklarınız ayrıntılı şekilde işbu Aydınlatma Metninde açıklanmıştır.  
 1. Kişisel Veri Kategorileri Ve Türleri
  Ulusal Lojistik müşterileri ve/veya onların yetkililerine ait isim-soy isim, imzaları ve T.C. kimlik numaraları, vergi kimlik numaralarına ilişkin veriler ile çalışanlarına ait isim-soy isimden ibaret kimlik bilgileri; bu kişilerin telefon numaraları ve elektronik posta adreslerine ilişkin iletişim bilgileri ile müşteri yetkililerine ait sözleşme ve imza sirkülerinden ibaret hukuki işlem bilgileri, hesap bilgilerinden ibaret ekonomik ve finansal bilgiler ve görsel kayıtlardan ibaret fiziksel mekân güvenliğine ilişkin veriler, Kanun uyarınca kişisel veri niteliğinde olmakla Ulusal Lojistik tarafından otomatik veya otomatik olmayan yollar ile toplanarak işlenebilmektedir.    
 1. Kişisel Verilerin İşleme Amacı
  Toplanan kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, bu verilerinizi Ulusal Lojistik’e açıklamanıza konu olan sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, Ulusal Lojistik tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, tarafınıza sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Ulusal Lojistik’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve tarafınızla iş ilişkilerinin yürütülmesi, amacı başta olmak üzere, aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:  
 • Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi,
 • Şirketin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerin sürdürülmesi,
 • Yetkili kuruluşlara yasal mevzuat uyarınca bilgi verilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi,
 • Müşteri ilişkileri yönetiminin sağlanması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetleri ve süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve iyileştirilmesi,
 • İş süreçlerinden en yüksek verimin alınabilmesi için ilgili süreçlerle etkileşim ve icrası,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya yürütülmesi,
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik/nakliye faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini.
 
 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri
  Ulusal Lojistik, doğrudan müşterinin kendisinden, yetkililerinden ya da çalışanlarından iletilen kişisel verileri, gerçekleştirmiş olduğu çalışma faaliyetleri ile ya da internet sitesi, elektronik posta, posta, telefon, faks, CCTV, anket, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığı ile yazılı, sözlü ya da elektronik olarak Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde yer alan işleme şartlarına uygun olarak toplamaktadır. Bu işleme şartları:  
 • Kişisel verileri işleme sürecimizin açıkça kanunlarda öngörülmesi,
 • Tarafınızla bir sözleşme ilişkisi kurulması veya sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilebilmesi adına zaruri durumların meydana gelmesi,
 • Kişisel veri sahibi tarafından doğrudan kişisel verinin paylaşılması veya alenileştirilmesi,
 • Tarafınıza bir hak tesis edilmesi, kullandırılması ya da hakkı korunması için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması.
 
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılacağı
  Ulusal Lojistik tarafından toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirlenen amaçlarla sınırlı kalmak üzere, yurt içinde yerleşik iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılarımız ile tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, şirket yetkililerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara ve/veya onların iktisadi teşebbüslerine Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri ile belirlenen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aktarılabilecektir.  
 1. Kişisel Veri Sahibinin Kanunun 11. Maddesinde Mevcut Hakları
  İşbu Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahibi ilgili kişi(ler),
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde bu zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  Kişisel veri sahibi sıfatı ile, Kanun kapsamında mevcut haklarınızı kullanmak amacıyla Ulusal Lojistik’in resmi posta adresi Mimar Sinan Mah. Karadeniz Cad. No:150 Sultanbeyli/İstanbul’a ya da resmi elektronik posta adresi kvkk@ulusalantrepo.com.tr, ulusallojistik@hs01.kep.tr vasıtasıyla yazılı olarak başvurabilir veya Ulusal Lojistik’e ait internet sitesi www.ulusalantrepo.com.tr  üzerinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Verisi İşlenen Veri Sahibi Kişiler için Başvuru Formu”nu doldurup resmi elektronik posta adresimize ileterek gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri tarafından Ulusal Lojistik’e yapılacak başvurular, başvuru ve talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvuru gereği yapılan işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Ulusal Lojistik Bilgi Güvenliği ve KVKK Politika Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret başvuran kişiden talep edilebilecektir.       Ulusal Lojistik Antrepo Hizmetleri Dış Ticaret Limited Şirketi   Mersis No.:                              0889014466600013 İnternet Adresi:                      https://www.ulusalantrepo.com.tr/ Telefon Numarası:                  +90 (216) 622 5383 Elektronik Posta Adresi:       ulusallojistik@hs01.kep.tr Adres:                                        Mimar Sinan Mah. Karadeniz Cad. No:150 Sultanbeyli / İstanbul  
Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin işbu aydınlatma metnini okuduğumu, anladığımı, veri sorumlusu sıfatıyla Ulusal Lojistik Antrepo Hizmetleri Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından aydınlatıldığımı ve Ulusal Lojistik tarafından işlenen kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede Ulusal Lojistik’e bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
      İlgili Kişi Müşterinin Adı Soyadı: Tarih: İmza: